Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Zorg voor Seksualiteit

Stichting Zorg voor Seksualiteit en Veiligwijs

KvKnr: 65253876
Met deze verklaring willen we u informeren over hoe we te werk gaan bij het verwerken van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de stichting Zorg voor Seksualiteit (ZvS). Stichting Zorg voor Seksualiteit is een ANBI-stichting met als doel het bevorderen van seksuele gezondheid vanuit respect, veiligheid en autonomie. Haar KvKnr is 65253876.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid of de omgang met uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met a.borger@zorgvoorseksualiteit.nl.

Doeleinden en bewaartermijn 

Nieuwsbrief
Stichting Zorg voor Seksualiteit ontvangt als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, uw naam en emailadres. Uw gegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief aan uw mailadres. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van deze nieuwsbrieflijst. Hoe dat kan staat onder iedere nieuwsbrief vermeld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en nooit aan derden verstrekt. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens niet langer bewaard.

Fondsenwerving
Als u donateur bent van de stichting Zorg voor Seksualiteit of een (eenmalige) gift overmaakt, heeft de stichting uw naam, adres, mailadres en bankrekeningnummer. Uw gegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren over het werk van Zorg voor Seksualiteit en waar u met uw gift aan heeft bijgedragen. Ook kunnen we u benaderen met het verzoek (opnieuw) donateur te worden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en nooit aan derden verstrekt.

Als u donateur bent (geweest) worden uw gegevens niet langer bewaard dan dat wet- of regelgeving voorschrijven, zoals de wettelijke verplichte bewaartermijn voor administratie voor belastingdoeleinden. 

Veiligwijs
Via de website van Veiligwijs kunt u een bestelling plaatsen of een proefles aanvragen.

Bij het aanvraagformulier voor het downloaden van de proefles, vragen we uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor het u informeren over Veiligwijs, het toesturen van extra informatie en het op een later tijdstip contact met u opnemen om bijvoorbeeld te vragen of de proefles is bevallen.

U kunt uw naam, mailadres, adres, school/organisatie doorgeven. U kunt zelf kiezen wel of niet uw telefoonnummer toe te voegen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en nooit aan derden verstrekt.

 

Uw gegevens worden na uw aanvraag van de proefles niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het met u contact opnemen over of de proefles bevalt en of u geïnteresseerd bent in de aanschaf van Veiligwijs. Uw emailadres blijven wij gebruiken voor het u toezenden van de nieuwsbrief, tenzij u zich hiervoor uitschrijft, zoals hierboven reeds vermeld.

Ook bij het bestellen van de lesmethode Veiligwijs registreren we uw gegevens. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd. Ook zijn uw gegevens voor de bestelling nodig om de overeenkomst uit te voeren, zoals om u de lesmethode en factuur toe te kunnen sturen.

Na bestelling van Veiligwijs worden uw gegevens bewaard om u te informeren over Veiligwijs, om u te informeren over ontwikkelingen, om u nieuwe materialen te kunnen toesturen en om de (verplichte) licentieovereenkomst te kunnen handhaven.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en dan dat wet- of regelgeving voorschrijven, zoals de wettelijke verplichte bewaartermijn voor facturen.

Omdat Veiligwijs niet over een eigen nieuwsbrief beschikt, zal uw emailadres gebruikt worden voor het toesturen van de ZvS-nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van Veiligwijs. Hierover wordt u in het bestelproces van de proefles of lesmethode geïnformeerd.

Beveiliging
We nemen de inspanningsverplichting op om ons naar beste inzicht en vermogen zorg te dragen voor beveiliging van de informatiesystemen waarmee de gegevens worden verwerkt tegen verlies en/of onrechtmatige inbreuk door anderen. Ondanks deze inspanning kan in de huidige online wereld een onrechtmatige inbreuk van derden nooit worden uitgesloten. We zullen daartoe de gebruikte software, zoals browsers, virusscanners en operating systems, up to date houden. Daarnaast gebruiken we wachtwoorden voor toegang tot de opgeslagen informatie.

Cookiebeleid
Op de websites www.zorgvoorseksualiteit.nl en www.veiligwijs.nl worden cookies gebruikt. We maken gebruik van functionele en niet-functionele cookies. De analytische cookies (Google Analytics) worden gebruikt om na te gaan hoe de website wordt gebruikt en bezocht. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dan dat wet- of regelgeving voorschrijven.

Inzage, wijziging/correctie en verwijdering
De persoon wiens gegevens zijn verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst heeft altijd recht op inzage in zijn/haar gegevens. Mochten deze niet meer juist zijn, of zelfs onjuist, vernemen we graag de juiste informatie. Daarnaast kan hij/zij een verzoek indienen tot verwijdering van de gegevens, tenzij wettelijke verplichtingen zich daartegen verzetten (zoals de bewaartermijn van facturen waarop gegevens zijn verwerkt). Een verzoek tot inzage, wijziging/correctie of verwijdering kunt u richten aan a.borger@zorgvoorseksualiteit.nl